Home Duree

Kuni websaayti Waajjira Abbaa Alangaa Aanaa Gommaatii

Websitin kenya kunii websaayti ofiseelaa WAAA Gommaa Yommuu Ta’u websaayiitii ofiseelawaa Waajjira AA Godina Jimmaa waliitt hidhaminsaan kan banamedhaa

websaayitii kenya kan irraa;

  • Heera Motummaa Federaalaa fi Naannoo
  • Labsiiee Dambilee FI Qajeelfamoota MF fi Naannoo
  • Murtoo Dhadacha Ijibbaataa MFDRI fi MNO
  • Murtoo Mana Murttii Aanaa Limmuu Saqqaa
  • fi barruulee gaggabaaboofii dheedheroo adda addaa akka argatna ni hojjennaa

websaayiitii kenya hordoofuu yoo feetan asittii galmaahaa.

midia mana hojii AA Godina jimmaa subscribe gochuun hubannoo seeraa kessan guddifadhaa.. http://www.mhaagj.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started